Δωρεάν μεταφορικά για παραγγελίες άνω των 99€

Όροι χρήσης

Η ιστοσελίδα αυτή έχει δηµιουργηθεί από την εταιρεία «Elisabeth's Point» (στο εξής «η Eταιρεία») προκειµένου να παρέχει on line shopping και ενηµερωτικό υλικό που σχετίζεται µε τα extensions βλεφαρίδων και με άλλες τεχνικές αναβάθμισης βλεφαρίδων και φρυδιών. Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας (εφ’ εξής Ιστοσελίδα) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της Ιστοσελίδας αποτελεί τεκµήριο ότι ο επισκέπτης / χρήστης έχει µελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης / χρήστης δεν συµφωνεί µε τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να µην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχοµένου της ιστοσελίδας.

Οι παρόντες όροι χρήσης µπορεί να αναθεωρούνται και να ενηµερώνονται οποιαδήποτε στιγµή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήµατα τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις.

Η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους επιτρέπεται µόνο µε τη ρητή συγκατάθεση των ενηλίκων που ασκούν την επιµέλειά τους, οι οποίοι και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την προστασία των ανηλίκων. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των επιµέρους σελίδων και υπηρεσιών της ιστοσελίδας οι οποίες, σύµφωνα µε το νόµο, απευθύνονται αποκλειστικά σε χρήστες άνω των 18 ετών. Η Eταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε χρήση από χρήστες/επισκέπτες που δεν πληρούν τις παραπάνω ιδιότητες.

Δικαιώµατα Πνευµατικής Ιδιοκτησίας (Copyright)

Όλο το περιεχόµενο της ιστοσελίδας, εκτός των ρητά αναφερόµενων εξαιρέσεων και όσων σαφώς προκύπτουν ότι κάτοχοι τους είναι τρίτοι (πνευµατικά δικαιώµατα τρίτων), που – ενδεικτικά – περιλαµβάνει κείµενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, video κ.λπ. (εφεξής περιεχόµενο) αποτελούν πνευµατική ιδιοκτησία της Εταιρείας Elisabeth's Point και προστατεύονται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.

Η Eταιρεία διατηρεί όλα τα πνευµατικά δικαιώµατα αναφορικά µε το περιεχόµενο και τα αντίγραφα που δηµιουργούνται βάσει αυτού. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της Eταιρείας.

Το περιεχόµενο της ιστοσελίδας διατίθεται στους επισκέπτες / χρήστες της για προσωπική χρήση.
Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, επιτρέπεται η χρήση και η αναπαραγωγή του μόνο μετά από την γραπτή ρητή άδεια της ιδιοκτήτριας της Εταιρείας, Έλλης Τσανταρλιώτη.

Απαγορεύεται ρητά οποιαδήποτε αντιγραφή, αναπαραγωγή, µεταφορά, αποθήκευση, µεταποίηση, αναδηµοσίευση, µετάδοση, διανοµή, πώληση, έκδοση, εκτέλεση, φόρτωση (download), µετάφραση, τροποποίηση µε οποιονδήποτε τρόπο, ανακοίνωση, διάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχοµένου της Ιστοσελίδας µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο για εµπορικούς ή άλλους σκοπούς, τµηµατικά ή περιληπτικά χωρίς τη ρητή προηγούµενη έγγραφη συναίνεση της Eταιρείας. Επιτρεπόμενη χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου της ιστοσελίδας elisabethspoint.gr είναι η κοινοποίηση της διεύθυνσης οποιασδήποτε σελίδας του Ιστοτόπου. Το ίδιο δικαίωμα έχετε και για κάθε σελίδα του Ιστοτόπου  που θέλετε να μοιραστείτε στα social media.
Η Eταιρεία επιφυλάσσεται έναντι πάντων για κάθε νόµιµο ή / και συµβατικό δικαίωµά της, πέραν των ρητώς αναφεροµένων στην παρούσα παράγραφο.

Η χρήση του αναρτηµένου στην ιστοσελίδα υλικού (σχόλια σε άρθρα του Blog) γίνεται υπό την απόλυτη ευθύνη του επισκέπτη / χρήστη και ουδεµία ευθύνη φέρουν η Eταιρεία ή οι δηµιουργοί του, οι οποίοι επέτρεψαν την ανάρτηση του στην παρούσα ιστοσελίδα.

Όλα τα άλλα εµπορικά σήµατα, διακριτικά, ονοµασίες προϊόντων, ονόµατα εταιρειών, γραφικά και λογότυπα, που αποτελούν κατοχυρωµένα σήµατα και προϊόντα πνευµατικής ιδιοκτησίας τρίτων και εµφανίζονται στην Ιστοσελίδα, ανήκουν στους νόµιµους ιδιοκτήτες τους, εµπίπτουν στη δική τους σφαίρα ευθύνης και η εµφάνισή τους στην Ιστοσελίδα δεν αποτελεί και δεν θα πρέπει να εκλαµβάνεται ως µεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώµατος χρήσης τους.

Τα κείµενα (άρθρα, περιγραφές προϊόντων κ.λ.π.) που βρίσκονται αναρτηµένα στην παρούσα Ιστοσελίδα αποτελούν προσωπικά πονήµατα και περιουσιακά στοιχεία των δηµιουργών τους, οι οποίοι παραχώρησαν στην Eταιρεία περιορισµένο δικαίωµα δηµοσίευσης. Τα κείµενα απηχούν σε κάθε περίπτωση προσωπικές απόψεις και είναι σύµφωνα µε τον νόµο «προϊόντα της διάνοιας» προστατευόµενα από τις νοµοθετικές διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου.

Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ιστοσελίδας και φέρουν τα σήµατα των αντίστοιχων οργανισµών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευµατική και βιοµηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Τα βίντεο που βρίσκονται αναρτηµένα στην παρούσα ιστοσελίδα αποτελούν ιδιοκτησία της Eταιρείας, προστατευόµενα από τις νοµοθετικές διατάξεις περί πνευµατικής ιδιοκτησίας και ειδικότερα τον Ν. 2121/1993 και από τους σχετικούς κανόνες δεοντολογίας του διαδικτύου, όπως και κάθε κοινοτικό ή διεθνές νοµοθέτηµα σχετικά.
Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά µε τα δικαιώµατα αναπαραγωγής οποιουδήποτε τµήµατος του περιεχοµένου της παρούσας Ιστοσελίδας καθώς και για αιτήσεις έγκρισης αναπαραγωγής περιεχοµένου, µπορείτε να επικοινωνήσετε µε την ιδιοκτήτρια της Elisabeth's Point, Έλλη Τσανταρλιώτη στη σελίδα επικοινωνίας του ιστοτόπου.

Υποχρεώσεις / Ευθύνη Επισκέπτη / Χρήστη της Ιστοσελίδας

Οι χρήστες / επισκέπτες αποδέχονται, συµφωνούν και συνοµολογούν ότι θα κάνουν σύννοµη και πρόσφορη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και ότι θα τηρούν τους Κώδικες Δεοντολογίας που είναι αναρτηµένοι σε αυτήν / ή και προβλέπονται στην εκάστοτε ισχύουσα σχετική νοµοθεσία. Ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να απέχει από κάθε παράνοµη, αντίθετη µε τα συναλλακτικά ήθη, αθέµιτη και καταχρηστική χρήση του περιεχοµένου και των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και να µην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που µπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σ’ αυτήν ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Eταιρείας.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι χρήστες / επισκέπτες συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση της Ιστοσελίδας για:

  • να προξενήσουν βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο.
  • να µεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόµενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωµα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση µε τον νόµο και τα χρηστά / συναλλακτικά ήθη.    
  • να αποκτήσουν πρόσβαση, διαδώσουν, επεξεργαστούν, αλλοιώσουν και γενικότερα προσβάλλουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών ή τρίτων.

Ο χρήστης / επισκέπτης φέρει αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση της Ιστοσελίδας, καθώς και την ευθύνη για κάθε τυχόν ζηµία, που ήθελε προκληθεί σε αυτόν ή σε οιονδήποτε τρίτο εξ αιτίας ή εξ αφορµής της ως άνω χρήσης, όπως και να αποζηµιώσει πλήρως την Eταιρεία έναντι οποιασδήποτε αξίωσης έχει εγερθεί από οιονδήποτε τρίτο ως αποτέλεσµα χρήσης της Ιστοσελίδας.
Σε κάθε περίπτωση παράνοµης ή αντίθετης στους παρόντες όρους και το εκάστοτε ισχύον νοµοθετικό πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας, ο επισκέπτης / χρήστης υποχρεούται να αποζηµιώσει την Eταιρεία για κάθε θετική ή / και αποθετική ζηµία ήθελε υποστεί από τις ως άνω ενέργειες.

Υποχρεώσεις / Ευθύνη της Eταιρείας

H Eταιρεία καταβάλλει κάθε προσπάθεια ώστε οι πληροφορίες, το περιεχόµενο και οι υπηρεσίες που διατίθενται µέσω της Ιστοσελίδας να διέπονται από σαφήνεια, ακρίβεια, αρτιότητα και να είναι διαρκώς επικαιροποιηµένες. Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, η Eταιρεία δεν εγγυάται και δεν ευθύνεται για οιανδήποτε ζηµία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες / χρήστες της ιστοσελίδας ή σε τρίτους από τη χρήση αυτής, των υπηρεσιών που διατίθενται µέσω αυτής ή / και του περιεχοµένου και των πληροφοριών που είναι αναρτηµένες σε αυτήν. Η Eταιρεία καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία της Ιστοσελίδας της, σε καμμία όµως περίπτωση δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της Ιστοσελίδας / των servers της ή / και τρίτων ιστοσελίδων µέσω των οποίων µεταδίδεται το περιεχόµενό της θα είναι αδιάκοπες ή / και εύρυθµες, απαλλαγµένες από ιούς και παρόµοια στοιχεία. Συνεπώς η Eταιρεία δεν φέρει καμμία ευθύνη για οιανδήποτε τυχόν ζηµία ήθελε προκληθεί στους επισκέπτες/χρήστες της Ιστοσελίδας ή σε τρίτους και η οποία θα σχετίζεται µε τη λειτουργία των ως άνω.
Η Eταιρεία δηλώνει ρητά ότι δεν δύναται και δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόµενο των ιστοσελίδων που τυχόν αναφέρονται στην Ιστοσελίδα, εντούτοις δικαιούται οποτεδήποτε να διακόπτει την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, εάν λάβει γνώση οποιουδήποτε γεγονότος, το οποίο κατά την κρίση της βρίσκεται σε αντίθεση µε τη νοµοθεσία και τους παρόντες όρους.

Ανωτέρα βία: Η Eταιρεία δεν φέρει καμµία ευθύνη όσον αφορά τυχόν παραβίαση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων σε περιπτώσεις οποιουδήποτε τυχαίου γεγονότος ή γεγονότος ανωτέρας βίας, όπως ενδεικτικά, πόλεµοι, ταραχές, πράξεις δολιοφθοράς, εκρήξεις, πυρκαγιές, εµπρησµοί, σεισµοί, απεργίες, πράξεις Ελληνικών ή Κοινοτικών ή άλλων αρχών ή κρατικών τηλεπικοινωνιακών οργανισµών, φυσικά εµπόδια, κ.λπ.

Κανένα µέρος του παρεχοµένου περιεχοµένου στους χρήστες / επισκέπτες του διαδικτυακού µας τόπου δεν αποτελεί και δεν µπορεί να θεωρηθεί σε καμμία περίπτωση, ευθέως ή εµµέσως, παρότρυνση, συµβουλή ή προτροπή για οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη, αλλά αντιθέτως εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια των χρηστών / επισκεπτών κατόπιν ίδιας αξιολόγησης να ενεργήσουν µε βάση τη δική τους βούληση, αποκλειόµενης οιασδήποτε ευθύνης της Eταιρείας.

Εφαρµοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή τους διέπονται από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη µε το ως άνω νοµικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συµφωνία µεταξύ του διαχειριστή της Ιστοσελίδας και του επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δεν δεσµεύει παρά µόνον αυτούς. Καμμία τροποποίηση των όρων αυτών δεν θα λαµβάνεται υπόψη και δεν θα αποτελεί τµήµα της συµφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωµατωθεί σε αυτήν.

Με το παρόν συµφωνείται ρητά ότι οι διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρµογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της Ιστοσελίδας από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας.

Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε επικοινωνία µε τον διαχειριστή της ιστοσελίδας Elisabeth's Point, παρακαλούµε αποστείλετε ηλεκτρονική επιστολή (δείτε σελίδα Επικοινανίας). Επίσης, αν έχετε διαπιστώσει οποιαδήποτε προβλήµατα στο περιεχόµενο του ιστοτόπου που άπτονται νοµικών ή ηθικών θεµάτων, ειδικότερα όσον αφορά στην αναπαραγωγή του και τη χρήση των δικαιωµάτων πνευµατικής ιδιοκτησίας, παρακαλείσθε να µας ειδοποιήσετε.
Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε προωθητικά μηνύματα από την Elisabeth's Point μπορείτε να το δηλώσετε γραπτώς. Διατηρούμε ωστόσο το δικαίωμα να σας στέλνουμε ενημέρωση σχετικά με τις υπηρεσίες μας προς εσάς (προϊόντα που έχετε παραγγείλει, σεμινάρια για τα οποία έχετε ενδιαφερθεί να παρακολουθήσετε, για τη χρήση του προσωπικού σας λογαριασμού και άλλους λόγους που αφορούν την εξυπηρέτησή σας στις υπηρεσίες μας).

Αν δεν κατανοείτε κάτι από τους Όρους Χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη σελίδα επικοινωνίας του ιστοτόπου της Elisabeth's Point.

Καταονείτε ότι…

Κατανοείτε ότι εφ' όσον χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο συμφωνείτε με τους Όρους χρήσης και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων. Αν δεν συμφωνείτε με τους όρους χρήσης και προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να μην χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο. Η Elisabeth's Point επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός της.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Ελ. Βενιζέλου 4 και Στρ. Δαγκλή γωνία - Τ.Κ. 15121  Πεύκη